Kodex aliance

© Aegina1. ROVNOST PRÁV A POVINNOSTÍ
Všichni členové aliance jsou si rovni ve smyslu práv a povinností (vyjma vedení, které má povinností více), nezávisle na době jejich působení v alianci a zavazují se plně respektovat tento kodex a rozhodnutí vedení, nepodnikat žádné vojenské operace proti sobě navzájem ani proti všem uznaným spojencům, včetně akcí nevojenského charakteru (vyzrazování důvěrných informací, apod.).

2. POVINNOSTI V ALIANCII
Každý člen aliance je povinný uprědnostňovat zájmy aliance, ovládat systémy a pochody v alianci (jmenovitě: používat def tabulku; zakládaní MC dle pokynů vedení, účast na sběru arefaktů, atp.), účastnit se aliančních útočných, obraných či podpůrných akcí.
Každý člen aliance musí ovládat čtení, psaní a počítání (to není myšleno jako humorná vsuvka) a v případě nějaké nejasnosti, je povinen se na danou problematiku dotázat, aby svým jednáním neohrozil zájem aliance či svého účtu.
Každý člen aliance je povinen držet se efektivního rozvoje svého účtu (informace na fóru), dodržovat armádní limity (dané tabulkou), či výsledkem individuálních konzultací s hráčem na to určeným vedením.

3. VYNÁŠENÍ INFORMACIÍ
Vyzrazování informací jiným hráčům (myšleno mimo alianci, resp. i kolegům z aliance, pokud je na to upozorněn vedením), nebo cizím aliancím a vynášení důvěrných informací ven z aliance se trestá okamžitým vyhazovem z aliance a případným následným zlikvidováním účtu celou aliancí a jejími spojenci.

4. AKTIVITA A ZÁSTUP
Každý člen v alianci si najde zástup v rámci aliance (vyjma výjimek udělených vedením). Na plánovanou dlouhodobější dobu nepřítomnosti (např. dovolená, víkend u babičky, atp.) si člen aliance sežene 2 různé zástupy. Žlutý puntík se považuje za porušení tohoto pravidla. Objeví-li se u hráče žlutý puntík, má 24 hodin na nápravu a po uplynutí této doby bude zfarmen. Ten, kdo má u hráče zástup bude potrestán obdobným způsobem.

5. POUŽÍVÁNÍ HROMADNÝCH ZPRÁV
HZ (HS) čili Hromadná zpráva alianci slouží pouze a jen ke svolávání podpor (dle vzoru na fóru), v případě, že se neorganizuje centrální obrana vedením. Dále k oznámení důležitých informací týkajících se aliance. Nikoliv k oznamování o zabrání té, či oné oázy nebo vesnice (tyto skutečnosti se řeší individuální zprávou danému hráči). Každá Hromadná zpráva bude mít v předmětu na začátku text "HZ - ...", reps. "HS - ...". Opakované zneužití HZ (max 3x) bude trestáno odebráním tohoto práva.
Každý je povinný přečíst HZ a zprávy od vedení a reagovat podle toho, co je požadováno - odpovědí, zasláním defu, atp.

6. VYHRAZOVÁNÍ FAREM
Žádný hráč aliance nemá právo vyhrazovat si farmy. Výjimkou se stává právě vybitá vesnice, nikoli oáza, kterou útočník prokazatelně vyčistil od defu (z logu musí být jasné, že to bylo čištení obrany a ne jenom dorazení malé časti jednotek). V tomto případě má útočník právo na výhradní farm po dobu 24 hodin, za předpokladu, že farm proběhne minimálně jednou za dvě hodiny (případne při větší vzdálenosti tolik, kolik je cesta jednotek do dané vsi a zpátky). Útočník si uloží report z vybití vesnice aby mohl případně nárokovat právo na přednostní farm. Bez reportu nebude možné si cokoliv nárokovat!
O výjimce z tohoto pravidla může rozhodnout vedení aliance a dle potřeby to vhodnou formou sdělí dotčeným hráčům (Hromadnou zprávou, prípadně jen individuálně konkrétnímu hráči).

7. DEFOVÁNÍ PŘEBRANÝCH FAREM
Je absolutně nepřípustné aby člen aliance defoval právě zabranou oázu nebo vesnici, nebo tam "zapomněl" větší množství jednotek. Postupovat se bude tak, že prostřednictvím žlutky (zprávy ve hře) slušně 1x informuje všechny hráče (včetně nepřátel !!!), kteří v dané vsi / oáze farmí, o zabrání těchto souřadnic (v zprávě bude i BB-kód vesnice/oázy), defovat se může až při opakovaném útoku po přečtení upozornění (žlutky). Nemyslí se tím už běžící útoky, jen nově vyslané po prěčtení zprávy.
Po přebráni vsi si ji přejmenujte na 1111111111111 (nebo jiný výrazný název) alespoň na 24 hodin na 2x, 3x servrech, resp. na 48 hodin na 1x servru, od získání vlastnictví.
Útočící hráč si po zjištění, že má takto označenou vesnici ve svém Farm listu případně ověří relevantnost přejmenování (aby se předešlo spekulativnímu přejmenování chytrolínské farmy) a bez prodlení vesnici z FL vyřadí a nebude čekat až na upozornění.

8. REZERVACE NOVÝH VESNIC
Rezervace pro zakládání nových MC nebo lukrativních míst na mapě (vyjma druhých vesnic) je možné pouze na fóru, kde je pro tento účel vytvořená sekce s podrobnými instrukcemi jak postupovat. V případě sporu je platný dřivější zápis na fóru, při dodržení pravidel rezervace.
DRUHÉ vesnice se standardně rezervují v příslušné tabulce pro aktuální server - nevztahují sa na ně standardní pravidla zveřejněná na fóru (instrukce pro druhé vesnice jsou napsány přímo ve zmíněné tabulce).

9. ZAKLÁDÁNÍ VESNIC VEDLE ČLENŮ ALIANCE, RESP. SPOJENCŮ
Hráči aliance nestavějí nové vesnice ve čtverci 7x7, ve kterém má spoluhráč z aliance hlavní vesnici. Pro vedlejší vesnici platí velikost čtverce 5x5. Výjimka z tohoto pravidla jedině po předchozí domluvě s dotknutým hráčem, a nebo při rozhodnutí vedení (např. seznam MC při zakládání druhých vesnic, a pod.).

10. PRIORITA OÁZ
Hráči aliance nezabírají obilné oázy a MC hráčům, kteří mají ve čtverci 7x7 hlavní vesnici/budoucí hlavní vesnici.
Pro nárok na OBILNÉ oázy (myšleno i obilí+něco) HIERARCHICKY platí následující:
1. Hlavní vesnice > vedlejší vesnice
2. MC 15 > MC 9 > MC7=MC6
3. Možný bonus 150% > 125% > 100% > ... > 25%
4. Čas založení vesnice

Pro JINÉ jak obilné oázy (myšleno i obilí+něco) plati následující:
1. Hlavní vesnice > vedlejší vesnice
2. Čas založení vesnice

Výjimky jedině po domluvě mezi hráči, resp. rozhodnutí vedení.
Doporučujeme odložit si log ze založení vesnice, aby se v případě konfliktu mohl zjistit přesný čas

11. ARTEFAKTY
Artefakty jsou majetkem celé aliance, nikoliv účtu/hráče, který ho získal. Vedení má právo v případě potřeby přesouvat artefakty mezi účty tak, aby to bylo co nejvýhodnější z pohledu celé aliance. Sběr artefaktů je organizovaný celoaliančně a hráči se podřídí pokynům vedení, resp. osoby na to vedením určené.

12. ZÁSTUP NA ŽÁDOST VEDENÍ
V případe vyžádání zástupu od člena vedení aliancie, resp. osobou na to vedením určenou, za účelem kontroly účtu je hráč povinnen tento zástup udělit po přečtení zprávy (musí být povoleno "Číst a psát zprávy" - ostatní možnosti nikoliv). Zástup se dává dobrovolně na základě souhlasu s tímto kodexem při vstupu do aliance.

13. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ UVNITŘ ALIANCE
V případe vzniku konfliktu, kvůli porušení některého z pravidel, případne konfliktu, který Kodex neřeší, jsou všichni zainteresovaní POVINNI uvědomit vedení aliance a ZASTAVIT všechny akce, které by měli za následek znemožnení vyřešní konfliktu, až do času, než vedení daný konflikt vyřeší. Všechny strany konfliktu se konečným rozhodnutím vedení budou řídit bez zbytečného prodlení.

14. 3X A DOST
Platí pravidlo 3x a dost. Pokud hráč 3x poruší některé z pravidel kodexu, bude následně vyhozen z aliance bez možnosti opětovného přijetí.

15. VÝJIMKY Z KODEXU
Individuální výjimky z pravidel Kodexu může učinit vedení svým rozhodnutím. Vedení své rozhodnutí nemusí, ale může zdůvodnit/vysvětlit. Své rozhodnutí sděluje dle svého uvážení přiměřeným způsobem.